„Fireballs Płock” powstał 26 czerwca 2016 roku, a  25 lipca został wpisany do rejestru klubów sportowych prowadzonego przez Prezydenta Miasta Płocka.
Klub podejmuje starania i wkłada  wiele wysiłku we wszelkie działania przyczyniające się do poprawy dostępności tej dyscypliny sportu dla każdego.

Pracujemy nad pozyskiwaniem sponsorów i dotacji, które pozwolą naszym klubowiczom na zminimalizowanie kosztów treningów i uczestnictwa w zawodach.

Od lat organizujemy i prowadzimy Płocką Ligę Bowlingową. Gracze są podzieleni na I i II ligę, gdzie w tej drugiej grają zawodnicy początkujący, którzy dopiero rozpoczynają swoją przygodę z bowlingiem.

W sezonie 2016/2017 reprezentacja klubowa brała udział w rozgrywkach II Ligi Drużynowych Mistrzostw Polski, plasując się w czołówce stawki, który zakończył się awansem do I Ligi.

Sezon 2017/2018 oraz sezon 2018/2019 to bardzo udane sezony, gdzie Firebals utrzymywało się w czołówce.

Od początku sezonu 2019/2020 Fireballs Płock będzie walczył w polskiej EKSTRAKLASIE bowlingowej! (to radosna wiadomość z dnia 28.04.2019 – z końca sezonu 2018/2019)

 

ZARZĄD KLUBU

zarzad1

PREZES

Krzysztof Augustowski

zarzad2

ZASTĘPCA PREZESA

Piotr Mital

                           zarzad3

ZASTĘPCA PREZESA

Michał Wiechno

Statut Stowarzyszenia
Integracyjny Klub Bowlingu Sportowego „Fireballs Płock”

Rozdział I. Nazwa, teren działania, siedziba i charakter prawny

§1
Stowarzyszenie nosi nazwę Integracyjny Klub Bowlingu Sportowego „Fireballs Płock” zwane dalej Klubem.
Klub może używać nazw skróconych: Fireballs Płock lub Integracyjny Klub Bowlingu Sportowego „Fireballs” lub IKBS Fireballs.
Do kontaktów zagranicznych Klub używa anglojęzycznej nazwy:
Integration bowling association „Fireballs”.
Klub jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym stowarzyszeniem mającym na celu rozwój i upowszechnianie kultury fizycznej, a w szczególności popularyzację bowlingu, jako dyscypliny sportowej.

§2
Siedzibą klubu jest miasto Płock.
Terenem działania Klubu jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.
W przypadku, gdy wymaga tego realizacja celów statutowych, Klub może prowadzić działalność także poza terenem kraju, zgodnie z obowiązującym porządkiem prawnym.

§3
Klub nie prowadzi działalności gospodarczej.
Klub podlega wpisowi do ewidencji klubów sportowych nie prowadzących działalności gospodarczej Prezydenta Miasta Płocka i dzięki temu posiada osobowość prawną.
Klub działa zgodnie z ustawą o kulturze fizycznej, ustawą „Prawo o stowarzyszeniach”, ustawą o sporcie kwalifikowanym, przepisy ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 „o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie” (tekst jednolity Dz. U z 2010r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.) oraz niniejszym statutem.
Klub może być członkiem regionalnych i ogólnokrajowych związków sportowych, a także innych organizacji o podobnym profilu działania.

§4
Klub może używać pieczęci, godła, flagi, odznak i znaczków organizacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Rozdział II. Cel i środki działania

§5
Celem Klubu jest propagowanie gry w bowling ze szczególnym udziałem w niej osób niepełnosprawnych słuchowo.

§6
Celem Klubu jest podejmowanie działań pożytku publicznego:
1. propagowanie gry w bowling wśród dzieci, młodzieży i dorosłych – zarówno pełnosprawnych jak i niepełnosprawnych
2. propagowanie aktywnych form kultury fizycznej;
3. aktywizacja sportowa osób w wieku 50+ oraz osób niepełnosprawnych słuchowo;
4. integracja zawodników niepełnosprawnych z pełnosprawnymi
5. propagowanie języka migowego w środowisku bowlingu
6. działanie na rzecz rozwoju sportu wyczynowego niepełnosprawnych.
7. Tworzenie środowiska przyjaznego niepełnosprawnym do uprawiania bowlingu
8. organizacja zawodów i imprez sportowych oraz imprez towarzyszących w kraju i za granicą
9. prowadzenie działalności z zakresu sportu amatorskiego
10. prowadzenie działalności z zakresu sportu amatorskiego dzieci, młodzieży i dorosłych – zarówno pełnosprawnych jak i niepełnosprawnych;
11. prowadzenie działalności rekreacyjnej
12. organizowanie obozów i zgrupowań sportowych
13. utrzymywanie kontaktów z pokrewnymi organizacjami sportowymi w kraju i zagranicą
14. współpraca z władzami samorządowymi oraz wojewódzkimi celem krzewienia kultury fizycznej

§7
1. Działalność pożytku publicznego, o której mowa w §6 może być prowadzona jako działalność
nieodpłatna lub jako działalność odpłatna. Decyzję w powyższej sprawie podejmuje każdorazowo
Zarząd.
2. Dochód z odpłatnej działalności Klubu służy wyłącznie realizacji celów statutowych określonych w §6.

§8
1. Klub opiera swoją działalność przede wszystkim na społecznej pracy swoich członków.
2. Do realizacji swoich celów Klub może zatrudniać pracowników, w tym również członków Klubu, którzy go tworzą.
3. Członkowie Zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie za czynności wykonywane w związku z pełnioną funkcją w Klubie.
W umowach między Klubem a członkiem Zarządu oraz w sporach między nimi Klub jest reprezentowany przez członka organu kontroli wewnętrznej, czyli Komisji Rewizyjnej lub przez pełnomocnika powołanego uchwałą walnego zebrania członków.

§9
Klub realizuje swoje cele poprzez:
1. Nauczanie gry w bowling
2. Organizację zawodów i imprez sportowych związanych z bowlingiem oraz imprez towarzyszących w kraju i za granicą.
3. Udział w zawodach i imprezach sportowych organizowanych przez inne organizacje i stowarzyszenia w kraju i za granicą.
4. Nauczanie osób niepełnosprawnych gry w bowling.
5. Prowadzenie działalności w dziedzinie sportu amatorskiego.
6. Prowadzenie działalności rekreacyjnej dla osób niepełnosprawnych, dzieci, młodzieży i dorosłych.
7. Działanie na rzecz promocji i rozwoju Bowlingu Sportowego.
8. Prowadzenie działalności szkoleniowej i stwarzanie warunków do osiągania wysokich wyników sportowych.
9. Organizowanie integracyjnych drużyn sportowych.
10. Organizowanie obozów i zgrupowań szkoleniowo – sportowych.
11. Prowadzenie działalności szkoleniowej i edukacyjnej pozwalającej na rozpowszechnienie języka migowego w środowisku bowlingu w celu usuwania barier w porozumiewaniu się z zawodnikami niesłyszącymi.
12. Zapewnianie możliwie najlepszej kadry szkoleniowej, obiektów, urządzeń i sprzętu.
13. Współpracę ze szkołami i władzami oświatowymi, a także władzami samorządowymi.
14. Utrzymywanie kontaktów z odpowiednimi organizacjami sportowymi mającymi siedzibę w kraju, a także za granicą.

Rozdział III Członkowie Klubu, ich prawa i obowiązki

§10
Członkowie Klubu dzielą się na:
1. członków zwyczajnych
2. członków wspierających
3. członków honorowych

§11
1.

Członkami zwyczajnymi Klubu mogą być osoby pełnoletnie, które złożą pisemną deklarację, posiadają pisemne poparcie co najmniej 3 członków zwyczajnych Klubu  (tzw. wprowadzających) i zostaną zaakceptowane przez Prezesa Zarządu. Osoby małoletnie, do 16 roku życia muszą posiadać zgodę ich przedstawicieli ustawowych. Osoby małoletnie między 16 a 18 rokiem życia mogą zostać członkami zwyczajnymi po złożeniu pisemnej deklaracji i przyjęciu przez Prezesa Zarządu.

2. Członkiem wspierającym może być osoba prawna oraz pełnoletnia osoba fizyczna,  która popiera cele Klubu i która przez pomoc materialną, organizacyjną lub fizyczną udzieloną Klubowi przyczynia się do realizacji jego celów.
Kandydat na członka wspierającego, po złożeniu pisemnej deklaracji oraz wpłaceniu wpisowego w wysokości przez siebie zadeklarowanej, musi być również zaakceptowany przez Zarząd.
Członek wspierający będący osobą prawną działa za pośrednictwem upoważnionego przedstawiciela.

3. Członkiem honorowym może być osoba prawna oraz pełnoletnia osoba fizyczna,  która w sposób wyjątkowy zasłużyła się dla rozwoju bowlingu w Polsce lub rozwoju płockiego Klubu.
Członkiem honorowym zostaje się na wniosek członków Klubu i zatwierdzeniu kandydatury przez Walne Zebranie Członków.
Członek honorowy będący osobą prawną działa za pośrednictwem upoważnionego przedstawiciela.

§12
1. Członkowie zwyczajni Klubu mają prawo uczestniczyć w Walnych Zebraniach Członków z biernym i czynnym prawem wyborczym.
Małoletni członkowie zwyczajni, do 16 roku życia nie posiadają biernego i czynnego prawa wyborczego.
Małoletni członkowie między 16 a 18 rokiem życia posiadają bierne i czynne prawo wyborcze ale w władzach klubu do których zostaną wybrani większość muszą stanowić osoby pełnoletnie.
2. Członkowie wspierający i członkowie honorowi mają prawo do uczestniczenia bezpośrednio lub poprzez swych przedstawicieli w Walnych Zebraniach Członków z głosem doradczym. Członkowie wspierający i członkowie honorowi nie posiadają biernego i czynnego prawa wyborczego , oraz głosu stanowiącego.
3. Wszyscy członkowie mają prawo do:
• zgłaszania propozycji i wniosków wobec władz Klubu;
• uczestnictwa we wszystkich przedsięwzięciach realizowanych w ramach zadań statutowych Klubu, które są do nich adresowane
• uczestnictwa w zawodach i imprezach sportowych i rekreacyjnych organizowanych przez Klub;
• reprezentowania Klubu w zewnętrznych zawodach sportowych;
• korzystania z wszelkich urządzeń Klubu na zasadach określanych przez Zarząd;
• korzystania z innych uprawnień na zasadach określanych przez Zarząd.

§13
1. Wszyscy członkowie Klubu obowiązani są:
• troszczyć się o dobro i rozwój Klubu;
• dbać o sprzęt i urządzenia Klubu
• brać czynny udział w działalności Klubu;
• regularnie opłacać składki członkowskie;
• przestrzegać postanowień statutu i uchwał władz Klubu;
• godnie reprezentować Klub

2. Członkowie wspierający są zobowiązani też spełniać zadeklarowane świadczenia na rzecz Klubu.

§14
1. Członkostwo w Klubie ustaje na skutek:
dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie,
skreślenia z listy członków w przypadkach określonych w punkcie 2 tego paragrafu
rozwiązania Klubu.
2. Pozbawienie członkostwa przez skreślenie z listy członków Klubu może nastąpić, jeżeli członek:
• nie spełnia wymagań statutowych,
• w sposób zawiniony narusza obowiązki statutowe,
• działa na szkodę Klubu,

3. Uchwałę o skreśleniu z listy członków podejmuje Zarząd. Od uchwały tej członek może się odwołać do Walnego Zebrania Członków w ciągu 30 dni od dnia jej doręczenia wraz z uzasadnieniem.
Odwołanie powinno zostać rozpatrzone na najbliższym Walnym Zebraniu Członków.

Rozdział IV. Władze Klubu oraz ich organizacja

§ 15
1. Władzami Klubu są:
• Walne Zebranie Członków,
• Zarząd
• Komisja Rewizyjna

2. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa cztery lata
3. Członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej wybierani są przez Walne Zebranie Członków w głosowaniu jawnym, chyba, że więcej niż połowa członków biorących udział w Walnym Zebraniu Członków opowie się za wyborami w głosowaniu tajnym.
4. W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka władz Klubu w trakcie kadencji, skład osobowy tych władz jest uzupełniany zgodnie z głosowaniem nad wyborem funkcjonującego Zarządu i Komisji Rewizyjnej według ilości zdobytych głosów. Kolejna osoba z najwyższą ilością głosów staje się członkiem Zarządu lub Komisji Rewizyjnej.
Jeżeli czynność ta będzie niemożliwa z powodu braku następnych, wyłonionych w wyborach kandydatów, wtedy Zarząd ma prawo samodzielnego wyboru i dokooptowania do władz Klubu dowolnego, wybranego przez siebie członka Klubu.

§16
1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Klubu.
2. Do wyłącznej kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:
• rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz udzielanie absolutorium za okres objęty sprawozdaniem;
• wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej;
• rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu w wypadku przewidzianym w § 14 pkt.3;
• uchwalanie statutu i dokonywanie jego zmian;
• podejmowanie uchwał o przynależności do innych organizacji;
• podejmowanie uchwał o rozwiązaniu Klubu i przeznaczeniu jego majątku;
• rozpatrywanie innych spraw wniesionych pod obrady Walnego Zebrania Członków, lub takich dla których statut nie ustala właściwości innych władz Klubu.

§17
1. Zwyczajne Sprawozdawcze Walne Zebranie Członków zwoływane jest przez Zarząd raz w roku.
2. Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze zwoływane jest przez Zarząd co cztery lata.
3. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwoływane jest przez Zarząd :
• z własnej inicjatywy
• na wniosek Komisji Rewizyjnej
• na wniosek 3/4 liczby członków Klubu
4. Organ zwołujący Walne Zebranie Członków powinien powiadomić wszystkich członków o terminie i proponowanym porządku obrad nie później niż 7 dni przed tym terminem.
5. Sposób zwoływania Walnego Zebrania Członków – Informacja o zwołaniu Walnego Zebrania Członków musi być umieszczona na tablicy ogłoszeń w siedzibie Klubu i na oficjalnej stronie internetowej Klubu.
6. Proponowany porządek obrad może być przez Walne Zebranie Członków zmieniony lub rozszerzony.

§18
1. Walne Zebranie Członków jest prawomocne:
• w pierwszym terminie, gdy uczestniczy w nim co najmniej połowa członków;
• w drugim terminie – bez względu na liczbę obecnych, o ile termin ten był podany w zawiadomieniu.
2. W Walnym Zebraniu Członków mogą uczestniczyć z głosem doradczym osoby zaproszone przez Zarząd.
3. Uchwały w sprawie zmian w statucie i rozwiązania Klubu mogą być podjęte tylko wtedy, gdy w Walnym Zebraniu Członków bierze udział co najmniej połowa członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych i gdy sprawy te są umieszczone w porządku obrad.
4. Warunkiem ważności wszystkich pozostałych uchwał Walnego Zebrania Członków jest:
• w pierwszym terminie, gdy uczestniczy w nim co najmniej połowa członków;
• w drugim terminie – bez względu na liczbę obecnych, o ile termin ten był podany w zawiadomieniu.
Uchwały zapadają zwykłą większością głosów.

§19
1. Zarząd składa się z 3 członków wybieranych przez Walne Zebranie Członków
2. W skład Zarządu wchodzą: Prezes oraz dwóch zastępców.
3. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na 6 miesięcy
4. Zasady zwoływania posiedzeń oraz pracy Zarządu określa regulamin zatwierdzony przez tę władzę.
5. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków Zarządu, w tym Prezesa.
6. W okresie między posiedzeniami Zarządu Prezes kieruje bieżącą działalnością Klubu. W razie jego nieobecności zastępuje go wskazany uchwałą v-ce prezes.

§20
Do kompetencji Zarządu należy:
1. Kierowanie działalnością Klubu,
2. Wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków,
3. Podejmowanie uchwał w sprawach członkowskich,
4. określanie wysokości składki członkowskiej oraz trybu jej uiszczania;
5. Uchwalanie okresowych planów działania i preliminarzy budżetowych,
6. Składanie sprawozdań z działalności Klubu,
7. Zarządzanie majątkiem i funduszami Klubu,
8. Reprezentowanie Klubu na zewnątrz,
9. Powoływanie i rozwiązywanie komisji problemowych.

§21
1. Komisja Rewizyjna jest władzą Klubu powołaną do sprawowania kontroli nad jego działalnością.
2. Komisja Rewizyjna składa się z dwóch członków w tym z przewodniczącego i jednego zastępcy
3. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą uczestniczyć z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu.
4. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Klubu.
5. Komisja Rewizyjna działa na podstawie regulaminu uchwalonego przez tę władzę.
6. Ważność uchwał Komisji Rewizyjnej wymaga współdziałania wszystkich członków tejże Komisji

§22
Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy :
1. Kontrolowanie działalności Klubu pod względem celowości, prawidłowości i zgodności z obowiązującymi przepisami, postanowieniami statutu oraz uchwałami Walnego Zebrania Członków,
2. Prawo żądania zwołania Walnego Zebrania Członków w razie stwierdzenia nie wywiązywania się przez Zarząd z jego statutowych obowiązków,
3. Zwołanie Walnego Zebrania Członków w razie nie zwołania go przez Zarząd w terminie ustalonym w statucie,
4. Składanie wniosku o udzielenie lub odmowę udzielenia absolutorium Zarządowi bądź w stosunku do każdego z członków oddzielnie,
5. Składanie sprawozdań ze swej działalności Walnemu Zebraniu Członków.

§23
1. Członkostwo w Zarządzie lub Komisji Rewizyjnej ustaje na skutek:
• Upływu kadencji, przy czym za datę upływu kadencji uważa się datę sprawozdania;
• Ustania członkostwa w Klubie;
• Zrzeczenia się udziału w tych organach;
• Odwołania przez Walne Zebranie Członków.

§24
Na miejsce członków Zarządu lub Komisji Rewizyjnej, których członkostwo ustało wchodzą do końca kadencji osoby, które w wyborach do tych władz uzyskały kolejno największą liczbę głosów.
Jeżeli czynność ta będzie niemożliwa z powodu braku następnych, wyłonionych w wyborach kandydatów, wtedy Zarząd ma prawo samodzielnego wyboru i dokooptowania do władz Klubu dowolnego, wybranego przez Zarząd członka Klubu.

Rozdział V. Majątek i fundusze

§25
1. Majątek Klubu stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.
2. Majątek ten przeznaczony jest wyłącznie do realizacji celów statutowych.
3. Środki finansowe na realizację zadań statutowych Klub uzyskuje z:
• darowizn, zapisów i spadków,
• dotacji z organów rządowych, samorządu terytorialnego i innych instytucji,
• majątku Klubu,
• ofiarności publicznej,
• składek członkowskich,
• odpłatnej działalności Klubu – §6, §7
• oraz innych źródeł

§26
1. W zakresie wynikającym z działalności statutowej klub może nabywać prawa i zaciągać zobowiązania.
2. Do dokonywania czynności prawnych w imieniu Klubu upoważniony jest Prezes Zarządu.
Inne osoby mogą dokonywać czynności prawnych w imieniu Klubu wyłącznie na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Prezesa Zarządu.
3. Do zaciągania zobowiązań finansowych w imieniu Klubu upoważniony jest Prezes Zarządu. Inne osoby mogą dokonywać czynności prawnych związanych z zaciąganiem zobowiązań finansowych w imieniu Klubu wyłącznie na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Prezesa Zarządu.
4. Do regulowania bieżących zobowiązań finansowych Klubu związanych z bieżącą działalnością upoważniony jest Prezes Zarządu.

Rozdział VI. Zmiana statutu i rozwiązanie Klubu.

§27
1.Uchwalenie statutu lub jego zmiana oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu Klubu przez Walne Zebranie Członków wymaga większości dwóch trzecich głosów, gdy w Walnym Zebraniu Członków bierze udział co najmniej połowa członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych i gdy sprawy te są umieszczone w porządku obrad.
2.Podejmując uchwałę o rozwiązanie Klubu Walne Zebranie określa sposób prowadzenia likwidacji oraz przeznaczenia majątku Klubu.
3.Jeżeli uchwała, o której mowa w pkt. 2 nie stanowi inaczej, likwidatorami Klubu jest dwóch członków Zarządu w tym Prezes Zarządu.

 

Niniejszy statut uchwalono w dniu 23.06.2016r.

Wypełnij poniższy formularz deklaracji członkowskiej i prześlij potwierdzenie wpłaty składki członkowskiej, a my zajmiemy się resztą. Składka członkowska na sezon 2018/2019 wynosi 150 zł.


DEKLARACJA

Proszę o przyjęcie mnie w poczet członków wspierających Stowarzyszenia.

Oświadczam, że znane mi są postanowienia Statutu, cele i zadania Stowarzyszenia IKBS Fireballs.

Jednocześnie zobowiązuję się do wpłaty wpisowego w wysokości 150 PLN na konto Klubu, a także do przestrzegania postanowień Statutu oraz efektywnego uczestnictwa w działalności Stowarzyszenia.


Rachunek bankowy do wpłat:
45 1600 1462 1833 7821 0000 0001
IKBS Fireballs
ul. Wyszogrodzka 144
09-410 Płock

NIP 7743230008

   Send article as PDF